5°C mgła

Niepełnosprawni w kopercie

Polityka, Niepełnosprawni kopercie - zdjęcie, fotografia

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Znowelizowane przepisy ograniczyły możliwość ich otrzymania tylko do osób, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać. Regulacje budziły sporo wątpliwości w kontekście praw nabytych dotychczasowych posiadaczy kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Rozwiewa je opinia prawna przygotowana na wniosek posła Artura Ostrowskiego przez Biuro Analiz Sejmowych


 

Jej główne tezy to fakt, że zasada ochrony praw nabytych nie zakazuje prawodawcy wprowadzania zmian w przepisach prawnych, nawet takich, które skutkowałyby pogorszeniem sytuacji adresatów prawa oraz, że zmiana zasad wydawania kart parkingowych, prowadząca do ograniczenia liczby osób uprawnionych, przez zawężenie ich tylko do osób, które bez wsparcia technicznego lub drugiej osoby nie mogą się poruszać, nie jest dyskryminacją i nie narusza zasady ochrony praw nabytych.

 

Biuro Analiz Sejmowych wskazuje, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się: osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz sobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Sejmowi prawnicy przypominają również, że nowelizując prawo drogowe, wprowadzono zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nimi przesłanką do wydania karty parkingowej dla niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może być przyczyna niepełnosprawności oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) a także 10-N (choroba neurologiczna).

 

Dotychczasowe karty parkingowe ważne będą najdalej do 30 listopada 2014 r. Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającym przyczynę niepełnosprawności wskazaną powyżej kartę parkingową wydawać się będzie na podstawie tego orzeczenia. Wszystkie inne osoby, także te zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, ale nie posiadające orzeczenia, w którym za przyczynę niepełnosprawności uznano choroby wymienione w ustawie muszą to orzeczenie uzyskać aby ubiegać się o kartę parkingową wydawaną na nowych zasadach.

 

W ten sposób część osób chcących korzystać z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, musi poddać się ponownej procedurze orzeczniczej przed powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności celem weryfikacji stanu zdrowia ale jedynie pod kątem określonych przyczyn niepełnosprawności.

 

Biuro Analiz Sejmowych podkreśla, że osoby te nie tracą orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast tracą przywileje wynikające z możliwości korzystania z karty parkingowej dla niepełnosprawnych, a w konsekwencji z prawa do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz prawa do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

 

Legitymacja, uprawniająca m.in. do parkowania w określonych miejscach została zastąpioną nową, a wraz z nią ograniczono krąg osób uprawnionych do korzystania z wyznaczonych miejsc parkingowych. Ustawodawca jest uprawniony do wprowadzenia konieczności wymiany dokumentu na dokument według nowego wzoru, o ile takie działanie ustawodawcy nie ma arbitralnego charakteru. Jak wynika z uzasadnienia do druku nr 823, w którym zawarty był projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń, celem projektowanej ustawy było wyeliminowanie lub co najmniej znaczące ograniczenie przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi, znaczące ograniczenie przypadków, w których kierowcy posługują się kartami wydanymi osobom, które zmarły oraz stworzenie służbom uprawnionym do kontroli pojazdów  lepszych możliwości sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania karty parkingowej w sytuacji, gdy kierowca twierdzi, że przewozi osobę niepełnosprawną.

 

- wyjaśnia BAS.

 

Prawnicy odnosząc się do tzw. ochrony praw nabytych wynikającej z art. 2 Konstytucji RP stwierdzają, że nie ona ma charakteru absolutnego, a zasada ta może doznawać pewnych ograniczeń . Odstąpienie od niej jest dopuszczalne w szczególnych okolicznościach . Uzasadnieniem naruszenia zasady ochrony praw nabytych może być w szczególności potrzeba zapewnienia realizacji innej wartości istotnej dla systemu prawnego, choćby nie była ona wprost i expressis verbis wyrażona w tekście przepisów konstytucyjnych.

 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu zmian ustawowych, dzięki tym zmianom ograniczona zostanie możliwość korzystania z kart parkingowych przez osoby nieuprawnione – wykorzystujące szczególną sytuację wynikającą z niepełnosprawności innych dla swoich prywatnych korzyści i zwiększy się ilość miejsc parkingowych rzeczywiście dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

 

Zmiana dokonana przez ustawodawcę ma na celu przede wszystkim uporządkowanie kwestii związanych z używaniem czy raczej nadużywaniem karty parkingowej. Jest to nie tylko problem używania jej przez osoby, które nie mają do tego prawa (np. po osobie zmarłej), ale również używania przez osoby, którym nie jest ona niezbędna podczas dokonywania życiowych czynność (niepełnosprawność nie utrudniająca poruszania się). Zasada ochrony praw nabytych nie zakazuje prawodawcy wprowadzania zmian w przepisach prawnych, nawet takich, które skutkowałyby pogorszeniem sytuacji adresatów prawa. Rzeczywiście, dla części niepełnosprawnych nastąpi takie pogorszenie, w związku z nieposiadaniem wskazanych wyżej przyczyn niepełnosprawności  – utracą oni możliwość korzystania z karty parkingowej, o ile ich stan zdrowia nie zostanie ponownie oceniony pod kątem określonych chorób.

 

- czytamy w opinii prawnej

 

[reklama]

 

Niepełnosprawni w kopercie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się