18°C bezchmurnie

Podstawy pisania pracy dyplomowej

Publicystyka, Podstawy pisania pracy dyplomowej - zdjęcie, fotografia

Gdy rozpoczynamy pisanie pracy dyplomowej konieczne jest przedstawienie sobie celu, jaki chcemy naszą naukową analizą osiągnąć. Sformułowanie problemu badawczego, umiejętne zastosowanie badawczych metod i technik, dobra prezentacja i interpretacja wyników - to najważniejsza, choć nie pierwsza część pracy – tę stanowi bowiem część teoretyczna, opisująca na sposób ogólny zjawiska, jakie mamy w planach badać oraz wyjaśniająca podstawowe pojęcia. .


Praca dyplomowa powinna stanowić odzwierciedlenie zarówno umiejętności badawczych studenta, jego znajomości dziedziny, jak i zdolności do logicznego myślenia i formułowania wniosków. Bardzo ważny jest wybór właściwych procedur badawczych - muszą korespondować zarówno z tematyką, jak i dyscypliną, w ramach której praca zostanie napisana. Dokonując wyboru tematu warto kierować się zarówno swoimi zainteresowaniami, oraz zdobytą w toku studiowania (i nie tylko) wiedzą. Temat nie powinien być zbyt ogólny, nie może też dotyczyć kwestii zupełnie marginalnych i nieistotnych.  Dobrze jest prócz tego zwrócić uwagę, czy będziemy w stanie zdobyć potrzebne materiały, potrzebne do napisania części teoretycznej pracy, oraz zrealizowania części metodologicznej. Temat pracy jest na ogół wybierany wspólnie z promotorem - osobą, która ma duży wpływ na ostateczny kształt pracy.

Z teorią za pan brat…

Najważniejszą część pracy stanowi część praktyczna. Jednak nie należy lekceważyć rozdziałów teoretycznych. To w nich należy wykazać się wiedzą, umiejętnością posługiwania się literaturą oraz zdolnością do interpretacji faktów. Należy pamiętać, że każdy cytat czy też zaczerpnięta z innego dzieła naukowego teza wymaga opatrzenia przypisem. Nie powinniśmy się jednak obawiać - w pracy naukowej nie tylko dopuszczalne, ale wręcz wskazane są liczne przypisy oraz pokaźna bibliografia.

Stworzenie i realizacja założeń badawczych

Kolejnym bardzo istotnym elementem pracy dyplomowej jest wskazanie głównych założeń dotyczących planowanych badań. Tak zwana konceptualizacja – a więc opis zastosowanych  w pracy technik i narzędzi badawczych,  jest nie tylko drogowskazem, jak prowadzić owe badania, umożliwia również osobie przeglądającej zrozumienie  dalszej części pracy – czyli poczynionych w niej podsumowań. Tak oto  dochodzimy do najbardziej wymagającego etapu - przedstawienia wyników badań oraz sformułowania wniosków z nich płynących. Antycypując dane zagadnienie jako ważne dobrze też zastanowić się nad jego potencjalnym rozwiązaniem. Postawiona hipoteza wymaga oczywiście weryfikacji, niemniej już na etapie formułowania powinna spełniać kilka kryteriów, poza wspomnianą istotnością dla szeroko pojętej dziedziny naukowej. Przede wszystkim - należy unikać wewnętrznych sprzeczności oraz wszelkich niejasności.

Kwestia formy i treści

Pisząc pracę dyplomową należy pamiętać, że jej chronologia jest nieco zaburzona. Wstęp jest bowiem formułowany na samym końcu - powinno się w nim zawrzeć krótkie omówienie każdego rozdziału pracy, łącznie z zakończeniem. Bibliografia oraz spis grafik to także elementy w pracy nieodłączne. Jeśli badania prowadziliśmy przy pomocy kwestionariusza, wywiadu standaryzowanego, bądź innego narzędzia - to je również należy zawrzeć w aneksie.

Pisanie pracy powinno przypominać konsekwentne realizowanie planu - z należytą dokładnością. Na każdym etapie jej tworzenia warto pamiętać, że zarówno licencjackie jak i magisterskie prace, są pracami kierowanymi. Promotor sprawuje kontrolę nad stroną merytoryczną, a także nad terminami, w których kolejne części pracy muszą być gotowe.

 [mr1]Wstęp jest pisany na końcu – ten fragment miał się odwoływać do chronologii, nie zaś do struktury pracy.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę www.edutalent.pl.

[reklama]

Podstawy pisania pracy dyplomowej komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się