6°C bezchmurnie

XVI Sesja Rady Miasta

Kiedy: 2016-01-28 , godzina: 13:00 | Gdzie: Milanówek

Samorząd, Sesja Miasta - zdjęcie, fotografia

28 stycznia 2016 r. (czwartek) w Milanówku w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 o godzinie 13.00 odbędzie się XVI Sesja Rady Miasta Milanówka.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Miasta Milanówka. 

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta Milanówka. 

4. Sprawozdanie Burmistrza.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2016 r.;

c) wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności części nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim;

d) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością Gminy Milanówek oraz podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2 w ramach partnerstwa publiczno prywatnego;

e) zmiany uchwały Nr 102/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015 r.  w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016;

f)  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat  za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r.;

g) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka;

h) nadania nazwy pomnikowi przyrody;

i)  planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej.

6. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie XVI Sesji Rady Miasta Milanówka. 

Paweł Zarychta

XVI Sesja Rady Miasta komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się