Konkurs "Odkrywamy naszą historię" - ks. Jerzy Popiełuszko

Konkursy, Konkurs "Odkrywamy naszą historię" Jerzy Popiełuszko - zdjęcie, fotografia
Portal TuGrodzisk.pl 23/09/2014 23:21

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną z Warszawy i powiatów podwarszawskich do udziału w III Konkursie "Odkrywamy naszą historię". Tegoroczna edycja Konkursu poświęcona jest księdzu Jerzemu Popiełuszce, duszpasterzowi ludzi pracy i kapelanowi NSZZ "Solidarność", w 30 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.


Poniżej publikujemy regulamin konkursu:

REGULAMIN III Konkursu
„Odkrywamy naszą historię”
w 30 rocznicę męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki (1984-2014)

KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO
PATRONEM NASZEJ OBECNOŚCI W EUROPIE
                                                                                    (Jan Paweł II, 7 czerwca 1991 r., Włocławek)


I. Organizator Konkursu
Komitet Organizacyjny III Konkursu „Odkrywamy naszą historię” (dalej: Konkursu), tworzą: Andrzej Melak (Prezes Komitetu Katyńskiego, Radny M. St. Warszawy), Jan Marczak (KSP Totus Tuus przy Grobie Ks. Jerzego) i Łukasz Kudlicki (Krąg Pamięci Narodowej).

II. Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział młodzież szkolna ucząca się lub mieszkająca w Warszawie lub w jednym z powiatów: grodziskim, legionowskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim-zachodnim i wołomińskim, w trzech kategoriach:
1) uczniowie szkół podstawowych;
2) uczniowie gimnazjów;
3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnikami mogą być uczniowie, którzy do 31 grudnia 2014 r. nie ukończą 19. roku życia.
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie pod kierownictwem nauczycieli lub indywidualnie.

W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu „Odkrywamy naszą historię” z 2012 i 2013 r.

III. Patronat
1) Mariusz Błaszczak, Poseł na Sejm RP,
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo  i Sprawiedliwość,
2) Prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Paramentu Europejskiego.

IV. Patronat honorowy
Pan Józef Popiełuszko, Brat Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki,

V. Cele Konkursu
Konkurs jest zorganizowany dla realizacji poniższych celów:
- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o dziejach ojczystych i bohaterach narodowych;
- zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł;
- promocja atrakcyjnych form przekazu treści historycznych i patriotycznych.

VI. Przedmiot konkursu
Uczestnicy konkursu przygotują:
1) Uczniowie szkół podstawowych – pracę plastyczną poświęconą ks. Jerzemu.

2) Uczniowie gimnazjów – plakat o tematyce 30 rocznicy śmierci ks. Jerzego.


3) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: pracę na temat:

Na podstawie dostępnych źródeł i własnych przemyśleń, rozwiń myśl wyrażoną przez papieża Jana Pawła II, 7 czerwca 1991 r. we Włocławku:
„Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci, tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach - i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za ocenę ofiary z życia, tak jak Chrystus. Tak jak Chrystus, jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego że dał swoje życie za nas wszystkich. (...)”

W.w. praca może być przygotowana w formie:
a) pisemnej, papierowej lub elektronicznej. Wielkość pracy pisemnej: minimum 4 strony formatu A4 (czcionka komputerowa Times New Roman 12, odstęp 1,5 wiersza) z przypisami i podaniem źródeł;
b) filmowej, zapisanej na nośniku dvd trwale podpisanym, o długość filmu minimum 15 minut;
c) prezentacji multimedialnej, zapisanej na nośniku dvd trwale podpisanym; wymagana
  wielkość to minimum 15 stron prezentacji z przypisami i podaniem źródeł.

Praca może być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestawami fotografii, filmami itp. Jakość załączników będzie brana pod uwagę przy ocenie pracy.
Prace opisane w podpunktach b) i c) powinny być złożone na płytach dvd w 2 egzemplarzach.

Konkurs rozpoczyna się 18 września 2014 roku, wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej www.mariuszblaszczak.pl i na profilu na Facebooku: „Odkrywamy naszą historię”.
Ostateczny termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 listopada 2014 roku.
Komisja Konkursowa wyłoniona przez Komitet Organizacyjny dokona oceny prac konkursowych, uwzględniając:
- poprawność historyczną treści;
- kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazane źródła;
- dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie itp.;
- atrakcyjność formy wykonania;
- estetykę wykonania.

Prace, które spełniają wyżej wymienione warunki, powinny być nadesłane do 30 listopada 2014 roku na adres:

Biuro Poselskie
Mariusza Błaszczaka 
ul. Koszykowa 10
00-564 Warszawa
Z dopiskiem: Odkrywamy naszą historię

Prace pisemne oraz prezentacje multimedialne mogą być przesłane drogą elektroniczną do 30 listopada 2014 r. na adres: [email protected]

O uwzględnieniu pracy w konkursie decyduje data wpływu pracy do Organizatora.

Razem z pracami należy przesłać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów prac oraz ich opiekunów (np. nauczycieli).  Do prac należy także dołączyć zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie przynajmniej jednego z rodziców lub jednego z opiekunów prawnych – w przypadku uczestników niepełnoletnich, na bezpłatne wykorzystanie pracy lub jej fragmentów w druku, publikacjach internetowych, medialnych, opublikowanie wyników konkursu, eksponowanie w innych miejscach, z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (załączniki nr 1 i 2).

Informujemy, że wszystkie nadesłane na konkurs prace wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu i zostaną zarchiwizowane przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Organizatorzy dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości lub fragmentarycznie.
Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do finału Konkursu. Prace finałowe oceni Komisja Finałowa złożona z historyków i społeczników zaangażowanych w upamiętnianie ważnych wydarzeń i postaci z historii Polski.


VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Organizator powiadomi uczestników o wynikach Konkursu w terminie do 13 grudnia 2013 roku. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

VIII. Nagrody
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Gali Finałowej w terminie, o którym powiadomi Organizator Konkursu.
W Konkursie zostaną przyznane: Nagroda Główna, a także trzy Pierwsze Nagrody dla każdej z kategorii uczestników. Laureaci Nagrody Głównej oraz Pierwszych Nagród w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrodę w postaci wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Brukseli (z pełnoletnim opiekunem). Podczas wycieczki planowane jest zwiedzanie stolicy Belgii.

Autorzy prac, które otrzymają wyróżnienia, dostaną nagrody książkowe.

Wszyscy uczestnicy Konkursu, których prace zostaną zakwalifikowane do finału, otrzymają dyplomy oraz wezmą udział we wspólnym zwiedzaniu Sejmu RP na zaproszenie posła na Sejm RP Mariusza Błaszczaka.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród specjalnych.

IX. Partnerzy i patroni medialni
Konkurs odbywa się pod patronatem i we współpracy z mediami oraz partnerami – środowiskami lokalnymi, które rozpowszechniają informacje o Konkursie. Są to:
1) Strona internetowa mariuszblaszczak.pl
2)  „Gazeta Polska Codziennie”
3) Radio Niepokalanów,
4) Tygodnik „Linia Otwocka”,
5) Tygodnik „Mazowieckie To i Owo”,
6) Tygodnik Nowodworski,
7)  Tygodnik „Lokalna”,
8)  Tygodnik Pułtuski”,
9)  Dwutygodnik „Dobry Znak”,
10)  Gazeta „Patria”,
11)  Klub Gazety Polskiej w Kobyłce im. rtm. Witolda Pileckiego,
12)  Portal warszawskipis.pl
13)  Portal tugrodzisk.pl
14)  Portal pisblonie.pl

X. Uwagi końcowe
Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są drogą:
1) e-mailową: [email protected]
2) telefoniczną, pod numerem: 660 385 834.[reklama]


        Komitet Organizacyjny III Konkursu „Odkrywamy naszą historię”
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
rodziców/prawnych opiekunów
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz data urodzenia uczestnika konkursu)
Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu II Konkursu Wakacyjnego „Odkrywamy naszą historię”, organizowanego przez Komitet Organizacyjny III Konkursu „Odkrywamy naszą historię”, w którego skład wchodzą: Andrzej Melak (Prezes Komitetu Katyńskiego, Radny M. St. Warszawy), Jan Marczak (KSP Totus Tuus przy Grobie Ks. Jerzego) i Łukasz Kudlicki (Krąg Pamięci Narodowej), wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy w całości lub części (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
W przypadku zdobycia Nagrody Głównej – wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Brukseli zgadzam się na udział:

………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w planowanym wyjeździe z rodzicem/opiekunem prawnym lub pełnoletnim opiekunem wskazanym przez rodziców/opiekunów prawnych.
 

…………………………………………….
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami)


………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz data urodzenia uczestnika)


Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu III Konkursu „Odkrywamy naszą historię”, organizowanego Komitet Organizacyjny III Konkursu „Odkrywamy naszą historię”, w którego skład wchodzą: Andrzej Melak (Prezes Komitetu Katyńskiego, Radny M. St. Warszawy), Jan Marczak (Ogólnopolski Komitet Pamięci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki) i Łukasz Kudlicki (Krąg Pamięci Narodowej), wyrażam zgodę na bezpłatne publikacje pracy (druk, Internet, radio, telewizja, wystawy) z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).


………………………………………………………………
data i podpis uczestnika konkursu

Konkurs "Odkrywamy naszą historię" - ks. Jerzy Popiełuszko komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

SZUKAMY TERAPEUTÓW I LEKARZY

Gabinet Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka „ Olmedo Terapie ” to miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom. Naszą misją jest rzetelna pomoc na..


Zobacz ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez tugrodzisk.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Biuro Obsługi Turystów TAKT z siedzibą w Grodzisk Mazowiecki 05-825, Żwirki i Wigury 9

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"