Przysięgam Panu Bogu w wierności Polsce trwać

Aktualności, Przysięgam wierności Polsce trwać - zdjęcie, fotografia
Portal TuGrodzisk.pl 19/02/2012 01:02

Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci Są tutaj wszyscy "polscy bandyci"


 

,,Przysięgam Panu Bogu w wierności Polsce trwać

Na mej Ojczyzny progu w walecznym szyku stać.

Za sztandar cześć i prawa ochoczo ruszać w bój

Jak każe mi ustawa i honor każe mój.

Wypełniać w lot rozkazy, tajemnic wojska strzec

Jak żołnierz żyć bez skazy, gdy trzeba, mężnie lec.

Zachować tajemnicę, nie zdradzać braci swych

W potrzebie paść ofiarą za Ojczyznę i wiarę

Przysięgi tu złożonej dotrzymać abym mógł

Na krzyżu umęczony tak mi dopomóż Bóg’’

 

( ,,przysięga Partyzancka’’ , autor nieznany, znaleziona

w notesie wyciągniętym z bunkra partyzantów po walce

z UB i KBW w miejscowości Łubnie, gm. Krasnopol,

pow. Suwałki w dniu 9 kwietnia 1952 r. )

 

  Żyją jeszcze ostatni z Nich wśród nas. Powoli jednak odchodzą na niebieską wartę. Żołnierze Wyklęci.

W ub. roku, 1 III 2011 r. po raz pierwszy, po 22 latach od symbolicznego roku 1989 r., obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Dlaczego tak późno? Dlaczego żyjąc w kraju o którym od lat mówi się, że jest wolny i niepodległy tak późno oddawaliśmy hołd tym, którzy byli obrońcami tych właśnie wartości: wolności i niepodległości naszej Ojczyzny? Już niedługo kolejny 1 III. Czy będziemy pamiętali?

 

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie po długoletnim i wyjątkowo brutalnym śledztwie zamordowano przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość’’, ostatniej ogólnopolskiej organizacji kontynuującej tradycje Armii Krajowej, zbrojnie walczącej z sowieckim okupantem po II wojnie światowej. W momencie śmierci, na skutek tortur jakimi byli poddani w śledztwie, prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński był półgłuchym kaleką, kpt. Józef Rzepka postradał zmysły, kpt. Franciszek Błażej posiadał tak liczne obrażenia, iż ,,ciało odpadało mu od kości’’. Począwszy od godz. 20.00, w odstępach kilkuminutowych, metodą ,,katyńską’’ – strzałem w tył głowy - zamordowano w piwnicach więzienia na Rakowieckiej siedmiu członków ostatniego kierownictwa WiN.

 

Rok 1945 - koniec wojny w Europie! W Polsce trwa wojna z nowym okupantem

 

,,Zakończenie wojny nie przyniosło Polakom wyzwolenia, tam w tej przesmutnej środkowo-wschodniej Europie, stało się ono wymianą jednej nocy na drugą, wymianą zbirów Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w kawiarniach paryskich rozmaite szlachetne duchy witały radosnym pieniem ,,wydobycie się ludu polskiego z feudalnego ucisku’’, w Polsce po prostu ten sam zapalony papieros przechodził z ręki do ręki, by przypiekać nadal człowieczą skórę ‘’. (Witold Gombrowicz, ,,Testament’’)

 

Dla żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego II wojna światowa nie zakończyła się z chwilą pokonania Niemiec w 1945 roku. Ziemie polskie zajmowała wówczas armia sowiecka. Wbrew utartym w PRL sloganom, nie niosła ona Polakom ani wolności, ani pokoju, ani sprawiedliwości społecznej. Wykorzystując bagnety czerwonoarmistów, Kreml chciał zainstalować w Polsce komunistyczną władzę, całkowicie podległą moskiewskiej centrali. Gdy Europa świętowała zwycięstwo nad Hitlerem, w nocy z 8 na 9 V 1945 roku, żołnierze podziemia dowodzeni przez mjr Jana Tabortowskiego ps. "Bruzda" atakowali Grajewo, by uwolnić z rąk komunistów aresztowanych polskich patriotów. Dzień wcześniej, 7 V 1945 r. oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem mjr Franciszka Przysiężniaka ps. ,,Ojciec Jan'' stoczyły we wsi Kuryłówka największą bitwę z oddziałami NKWD, które na ''wyzwolonych'' przez Armię Czerwoną terenach zwalczały polskie podziemie niepodległościowe. Właśnie wyniszczenie polskich patriotów, w tym przede wszystkim żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych, było pierwszym i podstawowym celem komunistów. Stosowany przez nich terror, skrytobójcze morderstwa, więzienia, tortury i zsyłki na Wschód miały złamać naród, odebrać wolę walki.

 

Nie było chyba ludzi bardziej zaciekle atakowanych przez komunistyczną propagandę po II wojnie światowej niż Ci, których dzisiaj nazywamy ,,Żołnierzami Wyklętymi’’. Uczestników podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawili zbrojny opór instalowanej komunistycznej dyktaturze po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie Polski. Szli do boju o Niepodległą pod szyldami różnych organizacji konspiracyjnych. Były to: Armia Krajowa (AK), Armia Krajowa Obywateli (AKO), Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK), Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN), Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW), Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP), Zgrupowanie Partyzanckie ,,Błyskawica’’, Polska Podziemna Armia Niepodległościowa (PPAN) jak i inne. Jednak cel żołnierzy Niepodległej był jeden i wspólny. Dać świadectwo, że Polacy chcą i pragną Wolności i Niepodległości.

 

,,Walczyć o Polskę niezależną, to walczyć z Sowietami’’

Kpt. Zdzisław Broński ,,Uskok’’ ( † 21 V 1949 r.)

 

,,Nie obchodzą nas partie, lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski - polskiej. [...] Tak jak walczyliśmy w lasach Wileńszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy - Warszawy - z Niemcami, by Świętej Ojczyźnie zerwać pęta niewoli, tak dziś do ostatniego legniemy, by wyrzucić precz z naszej Ojczyzny Sowietów. Święcie będziemy stać na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał Polską Ziemię’’.

(z ulotki kpt. Władysława Łukasiuka ,,Młota’’ (†27 VI 1949 r.) , podlaskiego dowódcy 6 Brygady Wileńskiej AK – 1946 r.)

 

Skala oporu była ogromna. W pierwszych latach po roku 1945, rozmiar antykomunistycznego powstania zbrojnego był tak duży, że gdyby nie stacjonujące w Polsce dywizje sowieckie, komunistyczna agentura nie miałaby szans na utrzymanie się. ,,Tow. Stalin ostrzegał nas, że w tej chwili mamy bardzo dogodną sytuację w związku z obecnością Armii Czerwonej na naszych ziemiach. <<Wy macie teraz taką siłę, że jak powiecie 2 razy 2 jest 16, to wasi przeciwnicy potwierdzą to<< - powiedział tow. Stalin. <<Ale nie zawsze tak będzie. Wtedy was odsuną, wystrzelają jak kuropatwy.[...]’’ (Z wystąpienia Bolesława Bieruta na posiedzeniu KC PPR 9 X 1944 r. ). W 1945 r. podziemie antykomunistyczne w Polsce skupiało w swoich szeregach około ćwierć miliona konspiratorów, w tym 20 tys. żołnierzy oddziałów leśnych walczących z bronią w ręku , tyle – ile wg historyków – w kulminacyjnym momencie Powstania Styczniowego 1863 r. A wraz z członkami rodzin i osobami niezorganizowanymi, wspierającymi pomocą podziemie , w ruch ten zaangażowanych było z pewnością ponad pół miliona osób.

Kolejne lata dramatycznej, samotnej walki powodowały kurczenie się szeregów Powstańców. Osamotnieni w walce, ginęli na polu bitew lub mordowani w komunistycznych kazamatach , przy milczącym pozwoleniu ,,wolnego świata’’. Jeszcze w 1949 r. działały struktury konspiracyjne szczebla regionalnego i walczyły zwarte oddziały partyzanckie. Ostatnie strzały tej walki padały w połowie lat 50-tych, kiedy to ostatnie grupy partyzanckie były tropione i – na skutek doniesień agentury – lokalizowane i niszczone. Tak jak np. na Mazowszu Północnym, gdzie ostatnim oddziałem niepodległościowego podziemia był 7 osobowy oddział Wacława Grabowskiego ps. ,,Puszczyk’’. Miejsce ich stacjonowania wydał agent UB, któremu za zdradę wypłacono 5000 zł. 5 lipca 1953 r. otoczyła ich 1300 osobowa grupa operacyjna KBW. W walce polegli wszyscy partyzanci, nikt się nie poddał. Symboliczny koniec epopei ,,żołnierzy leśnych’’ wiąże się ze śmiercią Józefa Franczaka ps. ,,Lalek’’, ,,Laluś’’, zabitego podczas walki 21 X 1963 r. z grupą Służby Bezpieczeństwa i ZOMO we wsi Majdan Kozic Górnych. Ostatniemu partyzantowi odrąbano głowę. Ostatni żołnierze Polski Niepodległej opuszczali więzienia na początku lat 70. XX wieku. ,,Rekordzista’’ , Franciszek Cieślak ps. ,,Szatan’’ spędził w komunistycznych więzieniach 21,5 lat.

 

,,Polscy bandyci’’

 

,,Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich [...] My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości.’’

(fragment ulotki z marca 1946 r. mjr Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki’’ )

 

Bilans dla pokolenia Polski Podziemnej był straszliwy. To ponad 5 tys. wykonanych wyroków śmierci na polskich patriotach, blisko 21 tys. zamordowanych w komunistycznych więzieniach, blisko 10 tys. zabitych podczas walk zbrojnych, co najmniej 50 tys. wywiezionych do obozów koncentracyjnych w Związku Sowieckim, ok. 250 tys. skazanych za tzw. przestępstwa polityczne. To kolejne dziesiątki tysięcy, które z powodów politycznych trafiły do obozów pracy i kopalń. Trudno oszacować – niepoliczone dotąd – ofiary pacyfikacji terenów wiejskich za pomoc udzielaną partyzantom, ofiary bojówek komunistycznych zamordowane skrytobójczo, osoby zmarłe po wyjściu z więzienia ze zrujnowanym zdrowiem.

Komuniści dążyli do zohydzenia w oczach społeczeństwa żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Zwłoki poległych żołnierzy obdzierano z noszonych mundurów Wojska Polskiego, wówczas robiono poległym zdjęcia aby przedstawiać ich jako zwykłych bandytów a nie partyzantów. Mjr Hieronima Dekutowskiego ps. ,,Zapora’’ († 7 III 1949 r.) i jego żołnierzy , na czas procesu sądowego, ubierano w niemieckie mundury i tak ,,prezentowano’’ w sali sądowej. Usłużni komunistycznemu reżimowi literaci, filmowcy, artyści w swoich ,,dziełach’’ tworzyli wizerunek żołnierzy ukazując Ich jako bandytów, zwyrodniałych morderców – co było zgodne z linią komunistycznej propagandy. Z jej skutkami mamy do czynienia do dnia dzisiejszego.

 

***

[reklama]Środowiska kombatantów i organizacje niepodległościowe wielokrotnie postulowały o ustanowienie 1 marca Dniem Żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego, dnia w którym zamordowano przywódców IV Zarządu WiN w 1951 r. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu – jeszcze za życia - Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Janusza Kurtyki Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - stało się to faktem.

 

W jednym z wywiadów , ś.p. Janusz Kurtyka , prezes IPN , powiedział : ,,Czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po drugiej wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by zohydzić żołnierzy niepodległej Polski oraz ich walkę. Tymczasem powinniśmy pamiętać, że antykomunistyczna konspiracja po drugiej wojnie światowej była dalszym ciągiem konspiracji AK-owskiej. Większość żołnierzy i wszyscy dowódcy niepodległościowego antykomunistycznego podziemia zaczynali służbę w latach 1939 – 1940. Dla nich wojna trwała często ok. dziesięciu lat i nie skończyła się w maju 1945 r. Ci ludzie walczyli do przełomu lat 40. i 50. Wielu z nich zginęło lub zostało zamordowanych, praktycznie zaś wszyscy ocaleli przeszli przez tortury i więzienia komunistyczne. To oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Bo to była walka o niepodległość’’.

 

 

Paweł Kołkiewicz

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa

www.solidarni.waw.pl

 

 

 

Polscy bandyci

 

Za carskich czasów, wiemy to sami

Byliśmy zwani wciąż bandytami

Każdy, kto Polskę ukochał szczerze

Kto pragnął zostać przy polskiej wierze,

Kto nie chciał lizać moskiewskiej łapy

Komu obrzydły carskie ochłapy

I wstrętnym było carskie koryto

Był "miateżnikiem" - polskim bandytą.

 

"Polskich bandytów" smutne mogiły

Tajgi Sybiru liczne pokryły.

Przyszedł bolszewik-znów piosnka stara

Czerwonych synów białego cara.

Polak, co nie chciał zostać Kainem,

Że chciał być wiernym ojczyźnie synem,

Chciał jej wolności w słońcu i chwale,

A że śmiał mówić o tym zuchwale,

Że nie chciał by go więziono, bito,

Był "reakcyjnym polskim bandytą".

 

I znowu Sybiru tajgi pokryły

"Polskich bandytów" smutne mogiły.

Gdy odpłynęła krasna nawała

Germańska fala Polskę zalała.

Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy,

W pruską obrożę nie włożył głowy,

Nie oddał resztek swojego mienia,

Swojej godności, swego sumienia,

Kto nie dziękował, kiedy go bito,

Ten był "przeklętym polskim bandytą".

 

Więc harde "polskich bandytów" głowy

Chłonęły piece, doły i rowy.

Teraz, gdy w gruzach Germania legła,

Jest Polska "Wolna i Niepodległa",

Jest wielka. Młoda, swobodna, śliczna,

I nawet mówią "demokratyczna".

Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha,

W kim pozostało sumienia trochę,

Komu niemiłe sowieckie myto,

Jeszcze raz został "polskim bandytą".

 

I znowu polskości tłumią zapały

Tortury UB, lochy, podwały.

O Boże, chciałbym zapytać Ciebie,

Jakich Polaków najwięcej w niebie?

(głos z góry)

Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci

Są tutaj wszyscy "polscy bandyci".

 

Pismo satyryczne ,,Szydło’’ ,

Okręg Łomża WiN , 1946 r. , autor nieznany

 

Tekst ukazał się w wydaniu nr 88 Gazety Grodziskiej

Przysięgam Panu Bogu w wierności Polsce trwać komentarze opinie

  • wzruszona - niezalogowany 2012-02-19 01:38:49

    Ten wiersz wyciska łzy. Bardzo dziękujemy za te teksty o Żołnierzach Wyklętych. Trzeba przypominać o nich szczególnie młodym, którzy nie zdają sobie sprawy jak żyliśmy zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Panie Pawle, wielki szacunek dla Pana widzy i pięknego pióra.

  • gabrysia - niezalogowany 2012-02-26 11:28:05

    wczoraj odbylo sie spotkanie, naktorum przyblizono wszystkim obecnym kawal historii dotyczacej zolnierzy wykletych.Przyznam sie ze do tej pory nikomu nie zalezalo pokazac ludziom tej prawdy walki o ojczyzne gdzie ludzie oddali zycie zeby walczyc o wspolna ojczyzne. Dziekujemy Pani Edycie Zyla i Pani Iwonie Stawickiej za zorganizowanie tego spotkania ,na ktorym bylo bardzo duzo mlodziezy.

  • Emil - niezalogowany 2019-02-09 14:36:02

    Miejscowość gdzie znaleziono notes z przysięgą wojskową i 10 Przykazaniami Partyzanta to Łumbie gm.Krasnolpol

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Zatrudnię Elektryka Warszawa i

Praca na terenie Warszawy oraz jej bliskich okolic: Pruszków, Ożarów Maz., Piaseczno, Babice. Praca na segmentach i budynkach wielorodzinnych przy..


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez tugrodzisk.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Biuro Obsługi Turystów TAKT z siedzibą w Grodzisk Mazowiecki 05-825, Żwirki i Wigury 9

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"